Skip to content Skip to footer

A BEM Center elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelmével  kapcsolatosan, ezért tájékoztatja a weboldalának látogatóit, hogy adatkezelése során az alábbi  Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt szabályok szerint jár el.  

A tájékoztatás célja, hogy megismertessük azzal, hogy miként kezeljük és továbbítjuk az Önhöz  kapcsolódó személyes adatokat, amelyeket a weboldal látogatása során, vagy akkor gyűjtünk,  ha a weboldalon található elérhetőségek útján felveszi velünk a kapcsolatot.  

A tájékoztatás célja, hogy biztosítsa a személyes adatok védelméhez fűződő, Alaptörvényben  biztosított információs önrendelkezési,- és a természetes személyeknek és a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a  95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és Tanács (EU)  2016/679 rendeletében (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) és az  információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  törvényben rögzített személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését. 

A tájékoztató folyamatosan frissítésre kerül, hogy megfeleljen az időközben módosuló  jogszabályi háttérnek és a BEM Center tevékenységének, a személyes adatokra  vonatkozóan tett intézkedéseknek. Amennyiben az Ön személyes adatainak felhasználása  tekintetében jelentős vagy alapvető változtatásokat vezetnénk be, úgy erről Önt a  weboldalunkon elhelyezett tájékoztató vagy az Ön részére közvetlenül megküldött értesítés  útján tájékoztatjuk. Ha Ön jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal, vagy a későbbiekben  esetlegesen bevezetésre kerülő változtatásokkal nem ért egyet, kérjük, hogy a továbbiakban ne  használja a weboldalt.  

A kezelt személyes adatokat a BEM Center bizalmasan kezeli, azokat az Ön  kifejezett hozzájárulása hiányában harmadik személynek nem adja ki. 

I.Adatkezelő 

Abban az esetben, ha személyes adatokat nyújt át számunkra, mi mint adatkezelő számára (továbbiakban: “BEM Center”):

 1. MAM BEM Center Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 1/B.)
 2. Market Asset Management Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 1/B.)
 3. MAM Buda Project Kft. (székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 1/B.)
 4. Property Market Kft. (székhely: 1117 Budapest, Kopaszi gát 5.)

II. A honlap látogatása során az alábbi adatkezelések valósulnak meg: 

1. Honlap cookie kezelése 

Felhasználói személyes adat nem képződik önmagában csak a honlap látogatásával  összefüggésben, a felhasználó böngészőjén keresztül annak háttértárolójára kerülhet  azonban egy információs fájl, az úgynevezett „cookie” vagy „süti”, ami egyértelműen  azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával és nyomon követhetővé teszi a  böngészését a honlapon. Ezt az információs fájlt a felhasználó a böngészője segítségével  bármikor eltávolíthatja. A sütik használatának kérdéseiről, a felhasználás, és az eltávolítás  módjáról, bővebb információkat találhat honlapunk „cookie” szabályzatában.

A www.bemcenter.hu honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett információk  megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. 

Érintettek 

A honlapot meglátogató természetes személy

Az adatkezelés célja 

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése,  a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a  felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai  mérések.

Kezelt adatok köre 

dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal, amely  adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak

Az adatkezelés  

jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása.

Adatkezelés  

időtartama

1 óra

Az adatok továbbítása 

Informatikai szolgáltatók 

 

Sütik 

A Süti egy olyan fájl, amely akkor kerül(het) a számítógépre vagy a böngészésre használt  más eszközre, amikor a látogató egy weboldalt látogat meg. A Sütik a honlap használatával  kapcsolatos információkat őriznek meg. A Sütik többféle funkcióval rendelkeznek, többek  között információt gyűjtenek, megjegyzik a felhasználói beállításokat, lehetőséget adnak a  weboldal tulajdonosának a felhasználói szokások megismerésére, a felhasználói élmény  növelésére. A Sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és  a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt Sütik személy szerinti  beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak. A böngészőben lehetősége van  megtiltani a Sütik tárolását. 

Milyen Sütiket használunk? 

 1. a) Feltétlenül szükséges Sütik

A weboldal nem használ feltétlenül szükséges sütit 

 1. b) Munkamenetre szóló Sütik

A weboldal nem használ munkamenetre szóló sütit. 

 1. c) Állandó Sütik

A weboldal nem használ állandó sütit. 

 1. d) Statisztikai célú Sütik

A weboldal nem használ statisztikai célú sütit. 

 1. e) Harmadik fél Sütije

A weboldal nem használja harmadik fél sütijét. 

Általános szabályok 

A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen Sütik aktívak az Ön  számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal  Sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes Sütit törli, akkor a 

weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte,  hogy nem engedélyezi a Sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta Sütit kell használni.  

Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak  módosításával hogyan tilthatja le a Sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és  a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre. 

Elutasíthatja vagy letilthatja a webhelyre történő látogatással letöltött összes vagy adott  Sütit. A böngésző beállításainak módosításával módosíthatja bármelyik külső beszállító  webhelyére vonatkozó beállításokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző  automatikusan elfogadja a Sütiket. Ezért amennyiben nem szeretné engedélyezni a Sütik  használatát, akkor azok használatát a „nem engedélyezem” gombra kattintva Önnek le kell  tiltania a felugró ablakban. Ha elutasítja a Sütik használatát, akkor továbbra is képes lesz  ellátogatni webhelyeinkre, de a funkciók némelyike nem működik majd megfelelően.  

 1. Kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül 

A Felhasználónak lehetősége van a honlapon keresztül kapcsolatba lépni a BEM Center munkatársaival, amelynek során megadja adatait annak érdekében, hogy a BEM Center érintett tagja felvegye vele a kapcsolatot. 

Érintettek 

A honlapon a Kapcsolat-nál elküldött kapcsolatfelvételi kérés  természetes személy feladója

Az adatkezelés célja 

A BEM Center szolgáltatásainak biztosítása, így a  holnapon való kapcsolatfelvételi kérés teljesítése

Kezelt adatok köre 

név; e-mail cím; Felhasználó által szükségesnek vélt leírás

Az adatkezelés  

jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az érintett hozzájárulása

Adatkezelés  

időtartama

a kapcsolatfelvétel teljesítésétől számított 30 nap

III. Adatbiztonság 

A BEM Center. megteszi a szükséges műszaki és szervezeti intézkedéseket az Ön  honlapon megadott személyes adatainak védelme érdekében. Az adatokat védeni kell az  elvesztés jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal,  törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá a  tudomány és technológia megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

 1. A Felhasználó (Érintett) jogai 

A Felhasználó jogosult arra, hogy a BEM Center által kezelt személyes adatai  vonatkozásában:  

 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az  adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog), 
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a  továbbiakban: helyesbítéshez való jog), 
 • kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog), 
 • az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonja. 

A BEM Center az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok  érvényesítésére irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de  legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az  érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. Szükség esetén  – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két  hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak  megjelölésével a BEM Center a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon  belül az érintettet tájékoztatja. 

Amennyiben az érintett nem ért egyet a BEM Center adatkezelésével, vagy a  megtett intézkedésekkel, illetve ha a BEM Center a fenti határidőket  elmulasztja; akkor az érintett a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított  30 napon belül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál, vagy a lakóhelye vagy  tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt keresetet indíthat jogai érvényesítése iránt. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5  

Telefon: +36-1-391-1400  

Fax: +36-1-391-1410  

E-mail: [email protected]  

Honlap: http://www.naih.hu